● बीड जिल्हाधिकारी शिपाई / वाहन चालकपरीक्षा प्रवेश पत्र


जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड येथील शिपाई व वाहन चालक
पदाकरिता 6 जुलै 2014 रोजी आयोजित
केलेल्या परीक्षाची प्रवेशपत्र उपलब्ध
झाली असून ती  डाउनलोड करू शकता .
Hall Ticket - प्रवेशपत्र